משחק רשק ינויגה קחשמ באינטרנט

                                  Knot Logical Game קחשמ

רשק ינויגה קחשמ (Knot Logical Game):

.יביטרויפו ילולימ ןפואב ריהבהלו םרפיהל דימת םיצור ,ללכב םא ,םיתמ .ועמשמכ וטושפ הז תא השעת ,רשקה לש יגולה קחשמב .םישושמ םילוחכ םיחירא לע םיריוצמ רוגס סופדב םירבש .סואכ לש השוחת הריאשמ הנומתהו םיבברועמ םה .יסיסב ןויגיה תגצה ידי לע תאז ןקתל ךילע .הנומתה רוזחשל דע םיחירא ףלחה .רתוי תושקל הגרדהב תוכפוהש ,תוניינעמ תומר הברה םכינפל ,םיכלהמ םו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות