משחק םיב םייח ילעב תלבוה באינטרנט

                                  Sea Animal Transport קחשמ

םיב םייח ילעב תלבוה (Sea Animal Transport):

.םינוש םינעטמ הליבומה הלודג הרבחב גהנכ דבוע םוט .תויחה ןגל םשמ םי תויח ריבעהלו םיה למנל עוסנל ךרטצי אוה םויה .ותדובע תא עצבל ךלש רוביגל רוזעת םי תויח תלבוה קחשמב התא .הכותב ונעטוי תויחהש דע הכחת תיאשמ לש הגהה ירוחאמ בשתשכ .שיבכה ךרואל המידק ורהמת ,הגרדהב תוריהמב ,זאו .הנואתל סנכיהל םכלש תיאשמהמ עונמלו םינוש םיבכר ףוקעל םכילע היהי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות