משחק ורטר בכר גהנ באינטרנט

                                  Retro Car Driver קחשמ

ורטר בכר גהנ (Retro Car Driver):

.םישישה תונשב תמדוקה האמל ךתוא ריזחיו ןמז תנוכמ ומכ דובעי ורטר ת .ולשמ תינוכמ ול שיש ,תעצוממ הסנכה םע דבוכמ חרזאל ךופהת התא .וישכע איהש ומכ הרובחת הברה התייה אל ,הפירח ךכ לכ התייה אל ןיידע .דחוימב ידועיי ןוינחב ךלש בכרה תא תונחהל בייח התאו רפוסל וא הדוב .תועבטמ ףוסאל ידכ בכרל הברה ךירצ אל לבא ,םוקמ קיפסמ שי ,השק ךכ ל .בורקב דואמ שומישל ועיגי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות