משחק ' גטוק תחירב באינטרנט

                                  Cottage Escape קחשמ

' גטוק תחירב (Cottage Escape):

.דחוימב תומיענ אל ללוכ ,תונוש תודוכלמ שי .ינוניב םיענ 'גטוק איהש ,החונ תדוכלמ ואצמת החירבה' גטוק קחשמב לב .םירדח המכ רוקחל לוכיו וכותב אצומ התא .ךרובע תרדגומש המישמה וזו ,תיבהמ תאצל הצור התא םא יחרכה הז .הרואפתה תא ךירעתו ביבס ןנובתה .םיעוגר םיריהב םיעבצב השענ בוציעה .דואמ החונ הפצר תרונמ םע חונו ךר אסכ שי הניפבו ,םירפס יפדמ ידי ל .םייניעב אלו ,חותפה רפסה לע תורישי לופיי ולש רואה .תלדל חתפמה תא אצמ ,ךתעד תא וחיסת לא ,בוציעה לע קיפסמ לבא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות