משחק הקיזומ ירועיש באינטרנט

                                  Music Lessons קחשמ

הקיזומ ירועיש (Music Lessons):

.תיבב םירועיש דומיל ידי לע ףסונ ףסכ חיוורהלו השק דובעל םיכירצ םב .םירועיש לע תועדוה רוסמל טילחהו םיילכלכ םיישק תווחל לחה ונלש רוב .רוחבל רתנספו הרטיגב ןגנל הצורש ימ תא דמלל ןכומ אוה .העש יצח דועב םויה רועישה תא ליחתהל לוכי אוה םא לאש םיסכנה סנוכב .םיכסה יאקיזומהו ףסונ ףסכ חיוורהל יוכיס הז ,ברסל רשפא יא לבא ,יו .הקיסומה ירועישב תוריהמב ןיכהל האיש לע ,ךכיפל ,בורקב עיפוי דימלת

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות