משחק לבידרקניפ לש םירופיסה רצוי באינטרנט

                                  Pinkredible Story Maker קחשמ

לבידרקניפ לש םירופיסה רצוי (Pinkredible Story Maker):

.הלילו ןימסי ,הרדנק היתורבח תאו רטיפ ריעצה היחא תא ךל ריכת ,ורות .םירופיס רבחל הל םירזוע םתאשכ תאז ורכזתש יאדכו דורו תבהוא תישארה .םירוביגל וכפהי ונלש םירחא םירוביגו ליעל תוטרופמה תויומדה ובש רו .םירוביגה םצעו םינוש םיצפח ,םיפונ ,םיניינב :ףונה תא ורחב ,ונלש ה .תניינעמו תינומרה הנומת לבקל ידכ שרגמה לע לכה םקמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות