משחק Forknite באינטרנט

                                  Forknite קחשמ

Forknite (Forknite):

?םהל בישקמ ימ לבא ,הלילב ןטבב ץמאתהל אל םיצעיימ םידימלתו םימכח ם .םיעט והשמ לע ןושיל הנישה ינפל ררקמב טיבהל אלו דגנתהל דואמ השק .הבער ןושיל תבהוא אל לכמ רתוי איה ,תומדה רחא בוקעל תנווכתמ אל ינ .םייופא תוקרי םע ברע תחורא לוכאל הדמעו לודג גלזמב השמחתה הדליה .םתוא לוכאל יוכיסהמ םיחמש אל ללכב תוקריהש יתיאר ,ררקמה תא יתחתפש .חטשהמ ןתוא איצוהל ידכב תוהז רתוי וא שולש תונב תוארשרש רבחל ,םתי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות