משחק רייטילוס דליפנק באינטרנט

                                  Canfield Solitaire קחשמ

רייטילוס דליפנק (Canfield Solitaire):

.וניזק קחשמל המוד הזו דואמ ךומנ תויחוור זוחא שי רייטילוס דליפנק .הנוילעה תינמיה הניפב ןרקל םיפלקה לכ תא ריבעהל איה תיפוסה הרטמה .הלוע רדסב םיכישממ זאו ,םיאתב תורהצומה תויסיסבה תונוכתב הליחתמ ה .רטילוסב םיפלק תוצובק שמח שי .הנוילעה תילאמשה הניפב םירוגס םיפלק לש יאלמ אוה ןושארה .הינמה דיל תחנומ החותפ המרע ,תלוספ איה היינשה .םיפלקה 52 לכ תא רבד לש ופוסב ריבעמ התא וילע סיסבה וא דוסיה איה .הנותחתה תילאמשה הניפב תאצמנש ,היינשה הינמה - תיעיבר .םיפלקה תא ןיימל ולכות וב תומרע עברא םע ןחלוש אוה ישימחה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות