משחק תויתיב םירופיצ לזאפ באינטרנט

                                  Domestic Birds Puzzle קחשמ

תויתיב םירופיצ לזאפ (Domestic Birds Puzzle):

.םינוש תופוע לש םיבר םינימ שי הלודג הווח לכב .םתוא שוגפל ולכות ,תויתיב םירופיצ לזאפב ,םויה .םירופיצ תוארל ולכות ןהילע תונומת ויהי ךסמה לע םכינפל .םכלומ התוא חותפלו תחא הנומת רוחבל םכילע היהי .קחשמה לש ישוקה תמר תא רחב זאו .םיסיסרל ףפועתת הנומתה ןכמ רחאל .קחשמה שרגמ לע םרוביחו םתזזה ידי לע וללה תודוסיהמ רופיצה תנומת ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות