משחק לג באינטרנט

                                  Surze קחשמ

לג (Surze):

.םירעשה םיארקנש ונלש תכלה בכוכב םייטסימ תומוקמ םנשי .זזש המ לכ תא דימשיו ץראה רודכל רהמי ערה לכ תרחא ,ןתוא חותפל רשפ .ונלש גרוסה רופיסב הרקש המ הזו ,קוסיפ שי Sentinels ל וליפא םימעפ .תלדה ךרד ףולדל חילצה דשו טעמ וחתפנ םירעשהמ קלח .בורקה רפסה תיבל ךלה אוה םהירחא ,םידליב החמתמ וזה תצלפמה לבא ,םה .חוטב םוקמל םלוכ תא תחקלו סובוטואל חתפמה תא אוצמל ,תותיכב ורתתסה .ךילא בל םישל הכירצ אל תצלפמה - בושח יכהו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות