משחק הסירק םימסוח בל ינולב באינטרנט

                                  Heart Balloons Block Collapse קחשמ

הסירק םימסוח בל ינולב (Heart Balloons Block Collapse):

?ךלש הבוגתה בצק תאו הבוגתה תא קודבל הצור .תוטטומתה קולב ינולב ביהלמה קחשמה לש תומרה לכ לע רובעל וסנ זאו .םיאתל רבשנש קחשמ שרגמ היהי ךסמה לע םכינפל .הגרדהב םתוא ואלמי רשא ,םהב ועיפוי תובבל .םינוש םיעבצב ויהי םלוכ .עבצ ותואב םיצפח לוכשאל םוקמ אוצמלו הדיפקב לכה ןוחבל ךילע היהי .ךסמהמ ומלעייו וצרפתי תובבלה לכ זאו רבכעה םע םהמ דחא לע ץחל .תובבלה לש קחשמה הדש תא תוקנל ךישממו תודוקנ חיוורמ התא וז ךרדב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות