משחק תודיח באינטרנט

                                  Puzzles קחשמ

תודיח (Puzzles):

.םילזאפ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתויב םיריעצה םירקבמ .תומיוסמ תודיח רותפל ךרטצי ןקחש לכ וכותב .םכינפלש קחשמה שרגמב ךסמה לע ועיפוי םינוש םייח ילעב לש תויללצ ,א .הדשה זכרמב עיפות הנומת .תוריהזב תאז קודבל םכילע היהי .תמיוסמ תיללצל התוא סינכהלו וז הנומת ריבעהל ךרטצת רבכעה םע וילע .המרה תא םילשהל וכישמתו תודוקנ ולבקת ,ןוכנ תשחינ םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות