משחק תוימוחה תריפס באינטרנט

                                  Chickmas Count Down קחשמ

תוימוחה תריפס (Chickmas Count Down):

.רופסל תלגוסמ אל ירמגל איה תעכו רפסה תיבל תכלל התצר אל איהש ללגב .הקיטמתמ בהואו תיב ירועיש ןיכה ,תוצירחב דמולו הזכ אל התא לבא .תונתמ לש המלש הרובח לבקל ףועל רוזעל לוכי התא ןכל .םירפסמב םיאלמ ,םיקחשמה שרגמב םיאצמנ םה .ךסמה לש ןוילעה קלחב העיפומש אמגודה תא רותפל ךילע ,הנתמ חותפל יד .לע ץחלו תישארה המודאה הביתב הבושתה תא אצמ .השדח המגוד הירחאו הבית עיפות ןוכנ הז םא .Chickmas Count Down ב תונתמה לכ תא חותפל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות