משחק ימוג ףוע הווה לזאפ באינטרנט

                                  Rubber Chicken Present Puzzle קחשמ

ימוג ףוע הווה לזאפ (Rubber Chicken Present Puzzle):

.רודיבה תיישעתב רתויב תירלופופה תומדה אוה ימוג ףוע .המב ירטסאמו םינתיילשא ,םימסוק ידי לע תונוש תועפוהב תובורק םיתעל .ימוג ףוע הווה לזאפ קחשמה תא םכינפב גיצהל הנכומ איה עגרכו אוה םג .לופכ רפסמ םע רתוי הרקיו השדח הנתמ עיפות ,םיהז םירפסמ ינשל תואספ .2048 רפסמה םע הספוקה הארמ תא גישהל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות