משחק יאקירמא לגרודכ באינטרנט

                                  American Football קחשמ

יאקירמא לגרודכ (American Football):

.תיבב ריאשהל ימ םע םהל ןיא טושפ רשאכ הדובעל םהידלי תא תחקל םימעפ .יהשלכ הרשמל ךדלי תא איבהל לוכי התאו דואמ תוקוחר םיתיעל הרוק הז .יאקירמא לגרודכ קחשמו יעוצקמ טלתא אוה ונלש רוביגה .קחשמל ותיא ותוא תחקל טילחה בהואה באה זאו החגשה אלל ראשיי ןטקה ן .הדשל רבעמ בנז וירחא ץוריו ויבאב קבד תאז םוקמב ךא ,םיעיציב תבשל .יאקירמאה לגרודכב רודכב הכמ ינפמ ונב לע ןגהלו םיבירימ קמחתהל ,רע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות