משחק לור גוב לש הספילקופא באינטרנט

                                  Brap Bog Roll Apocalypse קחשמ

לור גוב לש הספילקופא (Brap Bog Roll Apocalypse):

.תויונחב טלאוט ריינו םיסירג תונקל םיליחתמ םישנא ,הקינאפ תפוקת ךל .רתויב הצוחנל ךופהת ליעל הרוחסה ,םולכ היהי אל רשאכש בושחל םייושע .ותריד תוריק תעבראב בשוי אוהשכ ותוא דורשל חילצי אל ונלש רוביגהו .ןמז לש ןיינע הז תיבל ץורפל תולקב םילוכי םהו תובוחרב םיטטושמ םיב .רזממל ךלהו תוניפב ריינ ילילג ףוסא .םיבמוז דימשהל לגוסמ טלאוט ריינ יכ רבתסמ .וארת אלש הפיא ףוסאל םג ומכ ,תיגטרטסאה הינמה תא רומשל שי ךא ,ומו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות