משחק םייח ילעב תמחלמ באינטרנט

                                  Animal War קחשמ

םייח ילעב תמחלמ (Animal War):

.תומויא תוצלפמ ומכ וארנש ,םירזומ םירוצי ועיפוה ,הוולשבו הוולשב ו .רעיה תא ופיצה םירוציהשכ ומייתסה תוגאד אלל םיחמש םינמז .םינמזומ אל םיחרוא חירבהל וטילחה לעושהו ריזחה ,םלוכ רובע לבסנ ית .םייחה ילעב קחשמב םהל רוזע .רעי ליבשב ותוא חקלו תומד רחב .םיביואה תא דימשמו םיטולב ףסוא אוהש ךכ .חצנל םלעייו וזכ הכמ גופסי אל אוה ,הלעמלמ תצלפמה לע ץופקל םכילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות