Battlefields.io קחשמ

.ברק תודש io (Battlefields.io):

.םייניבה ימימ ילאוטריו םלוע לא ואצ .םיבוטו םיוולש םינכשל ךופהל םינווכתמ אל םהו ןטק רוזאב חטש ילעב ה .דוכלל םיננכתמ םהש ךות ,ךלש הריטב תובידאב וציצה םה הלחתההמ רבכ .םירחאמ רתוי רהמ לכה תא סופתלו םכלש םיביריה תא םידקהל םכילע .ביואה תוריט תא סופתל ליחתהל זאו ולוכ שוכרה תא רפשל זאו ,דחא ףאל .ךלש לדגמה ילב ראשיהל לוכי התא תרחא ,היגטרטסאל קוקז .ברקה תודשב םיניינבה לכ תא ספותש הז אוה חצנמה io. .תונתמ םע הזח לבק ,סרפכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות