Penalties! קחשמ

!םישנוע (Penalties!):

.קחשמה תא חצנלו רודכה תא רובשל תורשפא הל שיש ,לגרודכ תצובק רובע .ותצובקל לביקש יוכיסה תא אלמ ןפואב לצנל ידכב ןמוימ םג תויהל ךירצ !םישנוע קחשמב .הקושתו חוכ ךל שיש לככ רודכה תא ףורגא התא .תודוקנ קיפסמ עולקל ךל ןתיי אלו רודכה תא סופתל ויתועורז תא שורפי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות