משחק Ironhook תרעמ באינטרנט

                                  Ironhook's Cave קחשמ

Ironhook תרעמ (Ironhook's Cave):

.ולש תוירזכאהו עצבה תוואת תוכזב םסרפתה ,"קוה לזרב" הנוכש ,םסרופמ .תחא די םוקמב הדלפ וו חתפנש רחאל ומש תא לביק אוה .רתוי דוע םימחר רסח תויהל ול םרג הז .תוולש תוניפס עבט ,םיעסונהו תווצהמ ךסח אל ,רחס תורייש דדש אוה .בר רשוע רבצו וייחל תורצ הברה איבה אוה .םאצמיה םוקמ תא תוריהזב ריתסהו הרעמב םיבשוימ יתלבה םייאה תיתחתב .בהז רחא שפחל ולכות Ironhook תרעמב עגרכו תורצואה םוקימ לש הפמ תו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות