משחק גלש שופיח באינטרנט

                                  Snow Search קחשמ

גלש שופיח (Snow Search):

.גלשב אלמתה לכה - ותוא ההיז אלו רצחל דיס אצי רקובב .הזכ םשג הפצ אל רבד םוש ברעב לבא .וערתיו םיבטרנ םהש דע גלשה תוסכל תחתמ םתוא אוצמל ןיינועמ אוה תעכ .גלשה שופיח קחשמב רוביגל רוזע .הנותחתה תילאמשה הניפב הכיתח חינהו בכשל םילוכי םינוש םיצפח הבש ה .םירתסנה םיטקייבואה לכ תא רופחלו אוצמל ידכ המודאה תאה תא וחקו וב .ןוכנה םוקמב תאה לע ץחל ,הריפחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות