משחק דמימ תלת רגירט ינו'ג באינטרנט

                                  Johnny Trigger 3D קחשמ

דמימ תלת רגירט ינו'ג (Johnny Trigger 3D):

.חמשי רגירט ינו'ג דמימ תלתה קחשמ ,םיימניד הצירו תוירי יקחשמ בהוא .דייקראו הרוי ,הלועפ לש םינייפאמה לכ תא בלשמ אוה .תובושח תומישמ רפסמ עצבל הווצמש ץימא ודנמוק אוה רוביגה .םילבחמ תדמשה איה םהלש תפתושמה המישמה .תויקנ תויצילימה לכ תא סכיו ביואה חטשל ץרפתי רוחבה .תדמתמ העונתב היהיו העתפה תייגטרטסאב רחב רוביגה .ביואה לש לודגה םרפסמש ןוויכמ ,וגרהיי חרכהב םה ,קיספי אוה םא .ויתומישמ םע דדומתהל ול רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות