משחק אפרמ יחמצ באינטרנט

                                  Magic Herbs קחשמ

אפרמ יחמצ (Magic Herbs):

.האלה ןכו םירפכ ,תורייע ,םירפכ ,םירעב :םינוש תומוקמב םירג םישנא .תושעל הצור אוהש המל םאתהבו חונ אוה וב םוקמ רחוב דחא לכ .וללה תוביסנהמ דואמ הצורמו רפכב הרג ילימא .אפרמ יחמצ איה הדליהש ןוויכמ בושח הזו רעיה דיל ןטק' גטוק הל שי .תוחתרמ ,תויאופר תוסימת םהל השועו םינוש אפרמ יחמצ תפסוא איה .הלשu200bu200b הקפסאה תא שדחל ידכ רעיל תכלוה איה וישכע קוידב .לובית יבשע ןיזגמב תרזועכ התיא ךתוא הנימזמ הרוביגה .הלש לסה תא אלמת הדליהו םיכירצ םתאש המ לכ תא תוריהמב אוצמל ולכות

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות