משחק תיתימא הפיחס תינוכמ באינטרנט

                                  Real Drift Car קחשמ

תיתימא הפיחס תינוכמ (Real Drift Car):

.תונורחאה תויביטרופסה לעה תוינוכמל דעו הקיתווה קלידאקהמ :תוינוכמ .ונשעי םיירוחאה םילגלגהש ךכ זעונ ףחס ןיגפהל איה ךלש המישמה .תומלש תומישמו תודוקנ ולבקת תחלצומו תרקובמ הפיחס לכ רובע .תופמרו תוציפקל הצאהמ הריצע ךות ,םיקירט עצבל םכילע אבה בלשב .הברהב םיהובג םיינכט םירטמרפ םע השדח תינוכמ ךמצעל תחקלו ךסומל תד

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות