משחק האירב הטלחה באינטרנט

                                  A Healthy Decision קחשמ

האירב הטלחה (A Healthy Decision):

.רהממ אל אוה ךא ,ונממ םיעירכמ םידעצל הכחמו הנש יצח רבכ הלש ריעצה .םגאה דיל ירויצ םוקמב ,םירהב אצמנש ותיבב עובשה ףוס תא תולבל ןימז .דואמ תגאדומ הדליהו ןומה תויהל לוכי הז .עיתפהל הצורו העצה הל עיצי אוה ילוא .העש יצח ךות הפסאתה הרוביגהש ,רמא ,הזכ רהמל המל רורב אל .םישורדה םירבדה תא ףוסאלו תוריהמב אוצמל האירב הטלחהב הדליל רוזע .רבד םוש חוכשל אלו ךירצ התאש המ לכ תא סופתל ךירצ התא ,בינגמ תויה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות