משחק םידיחפמ םילחוז לש העיבצ באינטרנט

                                  Scary Reptiles Coloring קחשמ

םידיחפמ םילחוז לש העיבצ (Scary Reptiles Coloring):

.םידיחפמ םילחוז לש העיבצ שדחה קחשמה תא םיגיצמ ונא ,ונלש רתאב רתו .תויתריציה ויתולוכי תא תוארהל לכוי ןקחש לכ ,וכותב .םינוש םילחוז ועיפוי ןהילע תונומת ויהי ךסמה לע םכינפל .ןבל רוחשב גרוהל ואצוי םלוכ .ךינפל התוא חותפלו תונומתהמ תחא רוחבל ךרטצת רבכע תציחלב .תרחבש ךלש הנומתה ירוזא לע םיעבצ ליחהל ךרטצת ןכמ רחאל .ךכ לע תודוקנ םילבקמו תונומתה תא םיעבוצ הגרדהב זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות