משחק חמש ביבא לזאפ באינטרנט

                                  Happy Spring Jigsaw Puzzle קחשמ

חמש ביבא לזאפ (Happy Spring Jigsaw Puzzle):

.ריעל ץוחמ השפוחל םיאצויו םהיתוינוכמל םיסנכנ םיבר םישנא ,עיגמ בי .ךכ לכ חנ םישנאל שדקומש חמש ביבא לזאפ שדח לזאפ קחשמ םכבל תמושתל .ךלש ךסמה לע עיפות תונומת תרדס .םכינפל ותוא חותפל ךכו רבכע תציחלב םהמ דחא רוחבל םכילע היהי .םיבר םיקלחל רזפתי אוה ןכמ רחאל .םש םתוא רבחלו קחשמה שרגמל םתוא ריבעהל ךרטצת וישכע .אבה בלשל רובעתו תודוקנ ולבקת הנומתה תא רזחשתש רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות