משחק גלש תיתפ קחשמ באינטרנט

                                  Snowflake Match קחשמ

גלש תיתפ קחשמ (Snowflake Match):

.השדחה הנשה תושפוחל ומצע תוחוכב ורדח תא טשקל טילחה דלר'ג .ריינמ גלש יתיתפ אוה רתויב טושפה טושיקה .תויומד ךותחל לחהו םינבל םילע ןיכה רוביגה .םיאצח קר אלא ,םימלש גלש יתיתפ לביק אל דליהו שבתשה והשמ לבא .םיאצח לש הרדס דוע השע זאו ,ןמז ךרואל אל לבא ,רעסנ תצק היה אוה .גלשה יתיתפ לש היינשה תיצחמה תא אוצמל ךממ שקבמ אוה וישכע .Snowflake Match -ב םיאלמ גלש יתיתפ לבקו רבחתה ,חולל םתוא ריבעהו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות