משחק םוגע רגתא באינטרנט

                                  A Grim Challenge קחשמ

םוגע רגתא (A Grim Challenge):

.םידע רחא שופיחו תויאר ףוסיא לע תססובמ עשפ לש רתויב הטושפה הריקח .שדח הרקמ קדוב A Grim רגתאב ונלש שלבה .ותרידב גרהנ עודי יאנותיע .רתויב םיהובגה חוכה יגרדב הנידמה שוכר תבינגב תורושקה תוריקח רפסמ .םירותפ יתלב ורתונ דימת טעמכ הלאכ םיעשפו ,הארוהה העצוה יכ תדשוח .הטמל הלעמלמ התוא שפחל הצורו ןברוקה תרידל ךלוה אוה ,תגסל הצור אל .תובושח תויאר אוצמל ול רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות