משחק יקולבה הסירהה יברד באינטרנט

                                  Blocky Demolition Derby קחשמ

יקולבה הסירהה יברד (Blocky Demolition Derby):

.דואמ ירלופופ יברדה המוסחה תימלועה הריזב .טואאקונ תוברק תרדסהל םיקנט וא תויאשמ ,תוינוכמ המכ שי ןטק ללחב .תודבכ תויאשמ ,םיניירושמ םיקנט ,םידבכ םיבכר :גוהנל וצרת הב הלבוה .תויביסרגא תולועפב לחתהו תרחבש תינוכמה לע עס .םוקמ תברקב םיבכורש םיבירי ףוקתל םכילע .יברמ קזנ בסהל לוכי חטב התאו רתויב השלחה הדוקנה תא שי ,ביואה לש .המיסחה הסירהה לש יברדה תא ףקת זאו ןוכנה עגרל הכח ,בוזע ,ידמ לוד

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות