משחק הציר יובואק רפוס באינטרנט

                                  Super Cowboy Running קחשמ

הציר יובואק רפוס (Super Cowboy Running):

.םיבמוז ינומה ועיפוה עורפה ברעמב הנטק הרייע דיל .םדימשהלו םהב םחליהל ץימאה ףירשל רוזעל ךרטצת יובואק רפוס הציר קח .םיוסמ םוקימב המידק ץורי ךלש יובואקה .םירחא םילושכמו עקרקב לובטל לופית וכרדב .תוריהמב הלאה םינכוסמה םירוזאה לכ לעמ ץופקל ךלש רוביגל םורגל ךרט .קשנ ילכמ ןקירוה שא חתפ ,תרחא תצלפמ וא יבמוז האור התאש עגרב .םתוא ודימשיו קזנ םהל ומרגי תוצלפמל םילפונה םירודכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות