משחק תיבפלא תציפק באינטרנט

                                  Alphabet Jump קחשמ

תיבפלא תציפק (Alphabet Jump):

.ילגנאה תיב-ףלאה תא דומלל ךל רוזעל תכלוה הדומחו תריוצמ היח .יהשלכ הביסמ תאז השעי אוה לבא .הלעמ יפלכ םימירמה םיננעה לעמ ץופקל ךירצ אוה ךכ םשלו הגספל ספטל .בתכמ תריוצמ ןנע לכ לע .תיב-ףלאב ןתויה רדס יפל תויתואב ץופקל תומדל םורגל ךילע .שדחמ לכה ליחתהל ךירצ התא ,ןוכנ אלה ןנעה לע ץפוק וא ,עגעגתמ התא .הדימלה םא איה הרזחש םירמוא אוושל אל ךא .תיבפלאה תוציפקב דומללו היחל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות