משחק העיבצ רפס םידלי ןג באינטרנט

                                  Coloring Book Kindergarten קחשמ

העיבצ רפס םידלי ןג (Coloring Book Kindergarten):

.םתבצהל םיאנתה לכ תויהל םיבייח ,תויהל םיכירצ םידלי םהבש תודסומב .ונלש ילאוטריוה ןגה תא טשקל לוכי התא .ומלשוה אל םה ךא ,םימושיר המכ וכשמנ רבכ תוריקה לע .תוכשומו תוריהב תונומת ךופהל ךרוצ שי .תרחא הנומת וא קונית ,חרפ ,רפרפ רחב .ךסמה תיתחתב םירדוסמ רבכ םיינועבצ תונורפע .העיבצה רפס לש םידליה ןגב םכנוימד יפל עבצה ירסח םירוזאה לכ לע וע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות