משחק תוקרי ריצק באינטרנט

                                  Vegetable Harvest קחשמ

תוקרי ריצק (Vegetable Harvest):

.םינוש תוקרי לש םיערזב םתוא העטנו תוטימה תא הרבש ,יאמ םשב קונית .רוצקל ןמזה עיגה וישכעו ,תוטימב לפטל הל תרזע רבכש הארנכ .הקיטמתמב םתוא בלשל אלא ,תיאלקח הדובעב קוסעל קר אל ונטלחה הבכרהה .תוקרי ריצקב דמלמו ףיכ היהי הז ,השעמל .ךסמה לש ןוילעה וקלחב תואספוקב וחינהו ,המודכו רזג ,םינופפלמ ,קות .הנותחתה תילאמשה הניפב תואצמנש תויורשפאה ןיבמ הנוכנה הבושתה תא ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות