משחק ןוימ תבית באינטרנט

                                  Sorting Box קחשמ

ןוימ תבית (Sorting Box):

.ותיבב ורבטצהש רתויב תונווגמה עלסה תומיגדמ תובר ,תוחלשמ רפסמ רחא .םילטסירקו םינבא תוכיתח םה הלא .םתוא ןיימל ,קויד רתיל וא ,םיניוממ תויהל םיכירצ םה .ןוימה תבית קחשמל סנכנ התא םא הז םע ול רוזעל לוכי התא .םיעטקל םתוא קליחו תרוזפתב יזגרא המכ ןיכה רבכ אוה .םיוסמ עבצב תריוצמ ןבא שי םיאת תצובק לכ תיתחתב .תוקלחמב םימוד םיעבצב תומיגד חינהל םכילע .ןוימב תועטל אל לדתשו רהזיה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות