משחק םישיבג ןוטלש באינטרנט

                                  Crystals Rule קחשמ

םישיבג ןוטלש (Crystals Rule):

.חצנל ילואו בר ןמז םיראשנ םירחא ,תוריהמב םיפלוח םקלח ,םינוש םיבי .גופס ומכ עדי טלוקו שדחש המ לכ לע דומלל בהוא קחשמה לטסירק קחשמב .היגולואיכרא אוה ולש ןורחאה ביבחתה .םינבא לש בחר ןווגמ ןומה לימרת איבהו םימעפ רפסמ גניפמק השע רבכ א .ול רוזעל ךממ שקבמו לחנ קולח לכ ראתלו דודמל טילחה אוה ןוימה רחאל .תוכיס ,קחשמ ינבא ,ריינ יקדהמ ,לוחל תאה תא :ול שיש םיצפחב שמתשהל .תונוכנה תודידמה תא עצבל ול רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות