משחק תוקרי תעיטנ באינטרנט

                                  Vegetable Planting קחשמ

תוקרי תעיטנ (Vegetable Planting):

.םינוש םיניינעמ םיעדמ םידלי דמלל םיכישממ הלאירבגו יאמ ,דלר'ג :םי .םמצעב תובושת שפחל אלא ,תולאש לואשל קר אל םיבהוא םירוביג .ןהילע םכל רפסל חמש אוהו ולשמ תוקושת שי תומד לכל .לובית יבשעו תוקרי תליתשל תוטימ המכ לותשל ןנכתמו ןוניגב הנורחאל .הלודג הספוקל םידדוב םיריסמ םתרבעה ידי לע םיליתשה לכ תא ןוכנ םקמ .ריצבל םיכחמו םתוא םיכפוש זאו .יאמ לש תויחנהה אלל םכמצעב תאז ושעת תעכו םישדח םיטבנ לש הרובח לו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות