משחק ףוק לש 405 בלש באינטרנט

                                  Monkey Go Happly Stage 405 קחשמ

ףוק לש 405 בלש (Monkey Go Happly Stage 405):

.רכומ ןושלממ םינוי ראודב העדוה לביק ףוקה .ולש בהזה ריס תא אוצמל ףוקהמ שקבמ אוה .ורשוע תא סכינ יכ ונכשב דשוח אוה .ורביד אלו וכסכתסה רבעשל םירבח .שופיחב רוזעל ידכ Monkey Go Happly Stage 405 קחשמל תכלל הז ליבשב .רוזעל ןכומ ךא ,תוססובמ אל תומשאהמ םעוז דושחה .תודיח ורתפ ,תדעוימה םתרטמל םהב ושמתשה ,םינוש םיצפח ,בהז יסרפ ופ .דימת ומכ לכה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות