משחק ןוזיא ןאפ באינטרנט

                                  Pan Balance קחשמ

ןוזיא ןאפ (Pan Balance):

.םכתא ףתשלו שדח והשמ דומלל סאמנ אל דיס םשב ןרקס דלי .ןוזיא ןאפ קחשמב ךתיא רבדת יאמ םשב ותרבחו ,םיבושח םיניינעב קוסע .ךל ועצויש תויעבה תא רותפת זאו ןוזיא הז המ ךל דיגת איה .ןזואמ לכה ונלש םלועב .רבד לכב הינומרה תויהל הכירצ ,הזל תדגנתמ הבהלה זא םימ שי םא .ףכה לע ןוזיא רוציל ךל עיצנו תיטקרפ טבמ תדוקנמ היגוסל שגינ ונא ך .ןיטולחל תיכנא הדמע ספות עצמאב ץחהש ךכ ,תולוקשמ הברה ךכ לכ םישל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות