משחק ינובו ןיפ לש םתאקתפרה באינטרנט

                                  The Adventure of Finn & Bonnie קחשמ

ינובו ןיפ לש םתאקתפרה (The Adventure of Finn & Bonnie):

.קיי'גב רכומ היה אל ןיידע אוהש הפוקתב ןיפ ןמז תואקתפרה טרסה רובי .ינוב - רחא גוז ןב ידי לע הוולמ אוה עגרכ .X ןטקה תכלה בכוכ תא עינכהלו דוכלל ןווכתמש םיטובור אבצ םע דדומתה .תיגטרטסא בושחלו םכח תויהל ךירצ היהי לזרבה ימחול םע תמעתהל ידכ .םימייק םירמוחמ הנגה יצפחו תועיגפל תופורת ,קשנ ילכ הנב .רתוי םיליעיו םיקזח ,םישדח לבקל ידכב םיטנמלאה ןיב רבחל םכילע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות