משחק 2 םילוצינ באינטרנט

                                  Survivors 2 קחשמ

2 םילוצינ (Survivors 2):

.ףיגנה עיפוה זאו יעבט ,םדא ידי השעמ :הז רחא הזב תושונאה לע םילפו .וסרק םיירטילטוט םירטשמ זאו ,וסרק תויטרקומדה תונידמה לכ הלחתהב , .ץוחבמ הרזע לע וכמס אלו ,ותלוכי בטימכ ודרש םלוכ ,ץראה רודכ לע הט .והשכיא םייקתהל וסינ ודרשש הלאו ,תונוסאמו תולחממ ותמ םיבר םישנא .םישק םיאנתב תויחל עדויו רבעשל אבצ שיא התא יכ ,םירחאמ רתוי לזמ ר .2 םידרושב ןוזמ יוצימ םג אלא ,הנגה ךרד קר אל וכפהי קשנ ילכ .תוסירהב ואצמתש תשומחתהו תופורתה תא ופסא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות