משחק םילוצינ באינטרנט

                                  Survivors קחשמ

םילוצינ (Survivors):

.תוברוחל הבוהאה ךריע תא הכפה תושונאה תודלותב רתויב הקזחה המדאה ת .ותמ םיבר םישנא ,ודרש םיטעמ םינבמ קר .תופורת רוסמלו לכוא איבהל ,ריעל סנכיהל ץוחבמ ךרד ןיא ,תוסרהנ םיכ .ומצעל אוה דחא לכ הבש ריעב דורשל ךירצ התא ,וכרד תא השוע אבצהש ןמ .רודכ ולבקת תרחא ,םילוצינל םיינרע ויה ,םילוצינה תא ופקתו תובוחרב .ריחמ לכב דורשל ןוצרלו הלאכ תוביסנל םתוא וכפהו םיירזכאל וכפה םיש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות