משחק 2 ללחה סוריו באינטרנט

                                  Space Virus 2 קחשמ

2 ללחה סוריו (Space Virus 2):

.ארונה ףיגנה תוטשפתהל יופצ יתלב ןפואב םרג ןופצב לפנש טירואטמ הנו .תונתשהל ול םרוגו יח םזינגרוא לכל רדוח הז .רבד םוש ומכ אל ,םידיחפמ םירוציל םיכפוה םייח ילעבו םישנא .םיבצראה לכ תא סורהל הצור ךכבש ,תירזייח תוברת ידי לע דחוימב לעפו .םיעוגנה לכ תא סורהל ךירצ טושפ התא ,הזל דגנתהל עדוי וניא שיאש ףא .Space Virus 2 -ב ושעתש המ הז .ותוא דימשהלו טנטומה תא אוצמל איה ךלש המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות