משחק ללחה סוריו באינטרנט

                                  Space Virus קחשמ

ללחה סוריו (Space Virus):

.שדח איבהו ןוציחה ללחהמ עיגה טירואטמ ןכלו ,ונמצע לשמ םיסוריו טעמ .רבדב דשח אל שיא ,הלחתהב .שיאב עוגפל ילבמ ץראה רודכל לחנ קולח קולח ,ןכבו .הדבעמל וחלשנו םירבשה לכ תא תוריהמב וטלק םינעדמה .םוהיזל רוקמל וכפה ורתונש הלא ךא ,ופסאנ םיקלחה לכ אלש רורב ,ןכ .םדא ינבמ ץוח לכה ,יללכ ןפואב ,םימסרכמו םיקרח ,םירופיצ ,םייח ילע .םישנאמ דחפל ןיטולחל ולדחו רתוי םייביסרגא וכפה םיפרוט ,םימויא םי .םישנא ופקתו םירפכו םירעב לקתיהל ולחה םה .ללחה סוריוב םינכוסמ םירוצי לש תובוחרה תא תונפל םכילע ,ימואלה רמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות