משחק תויללח תליפנ באינטרנט

                                  Spacecraft Fall קחשמ

תויללח תליפנ (Spacecraft Fall):

.םכתא סופתי הלילהו קחשמ רחא ףדרמה םכירחא ופחסית םא ,הלילה תא םש .הרק המ תוארל תטלחהו הקזבהו הגאש תעמש תיבל ברקתהשכ .תיתימא תיללח תחנומ התייה הילעו ,תינוכמ םתיארו הרואכל ץוציפה םוק .תונברוק שי ילוא ,רוזאה תא קודבל תלחתהו הביבסב דחא ףא היה אל .ךב הלקתנ הדיחפמ תצלפמ ,תאז םוקמב .תיללחה ויתסב עוגיפ ינפמ ןנוגתהל קשנ ךל שיש בוט

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות