משחק המיא םילוח תיב באינטרנט

                                  Horror Hospital קחשמ

המיא םילוח תיב (Horror Hospital):

.חונ םוקמב בשייתהלו הדובע אוצמל תטלחה אבצה תא תבזעש ירחא .ןופצב םילוח תיבב חטבאמכ הדובע תאצמ ,תועדומב ןייעש רחאל .שדחה הדובעה םוקמל תכלה ,רושיא תלביקו ךתמכסה לע תבתכש רחאל .העבג לע רה רפכמ קוחר היה אל םילוחה תיב .לגרב ךישמהלו בכרהמ תאצל ךירצ תייה .ליבשב תילע ,תינוכמה תא לעונ ,םיכמסמו קשנ ילכ ספות .שגפמה רבעל תרהממש תומד תיאר ,ןיינבל תעגהש ינפל לבא .ןכוסמ הזו יבמוז הזש םתנבה ,ברקתה םדאהשכ לבא ,םכתא שגופ תווצהש ם .המיא םילוחה תיבב םיתמב םחליהל ךירצ התא ,הטקש הדובע םוקמב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות