משחק 2 הפי בכוכ באינטרנט

                                  Beautiful Planet 2 קחשמ

2 הפי בכוכ (Beautiful Planet 2):

.םינטק ןייוול יבכוכ המכ ולגתה ץראה רודכל ךומס .םהמ דחא רוקחל חלשנ ךלש תווצה .םינכוסמ םירוצי סרהש ,הב רקיב םיאטאטמ תווצ ,ןכ ינפל .ץראה רודכ יבחרב רזפתה תווצהו הניפס תתחנה .הרקמל הניפסה לע רומשל ראשנ התאו .םיטנטומ אלא ,םישנא ויה אל רבכ הלא לבא ,ךלש ה'רבחה תא תיארו םיחי .הניפסה תא סופתלו ךתוא גורהל הנווכ ךותמ וברקתה םה .2 הפיה בכוכב תאז רשפאל ןתינ אל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות