משחק ינוטוינ ךופיה באינטרנט

                                  Newtonian Inversion קחשמ

ינוטוינ ךופיה (Newtonian Inversion):

.םינוש ללח יצפחו םישדח תכל יבכוכ רקחל ושמיש דחוימב ובצועש םיטובו .םהמ דחאב טולשל ולכות ינוטוינה ךופיהה קחשמב םויה .ללחב ףחרמה םיוסמ הנבמ לע אצמנש ,ךסמה לע יולג היהי ךלש טובורה ,ך .םימיוסמ םיטקייבוא שפחלו הב טטושל ךלש תומדל םורגל ידכ ךלש הרקבה .ףוקעל ךרטצתש תודוכלמב לקתית ,ידמל תובורק םיתעל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות