משחק תוברק ןרב לש היגטרטסא תוקיטקט באינטרנט

                                  Barn Battles Strategy Tactics קחשמ

תוברק ןרב לש היגטרטסא תוקיטקט (Barn Battles Strategy Tactics):

.תוחתור תוקושתהו םייתימא תוברק םישחרתמ ,תונוש םירופיצו םייח ילעב .םיליחתמל ןאכ חמש אל דחא ףאו רתויב םיענו םח םוקמ םיצור םלוכ .הצורמ אלש ימ תא תותפלו םייוצר אל םישנא ריסהל ,םוקמ ריזחהל ךלש ת .םיזיזפ םיכלהמ עצבל אל תוסנל ,בלש לכ חכופמ ןפואב ךירעהל ךילע הב .הזמ ךשמהו ביואה תא רקח .תייצל חוכ וא תושגנתהמ קמחתהל ,ףוקתל לוכי התא .הנוילעה תילאמשה הניפב תואצמנ תוצובקה