משחק קנבה תריפס תא רובש באינטרנט

                                  Break the Bank Counting קחשמ

קנבה תריפס תא רובש (Break the Bank Counting):

.קנבה תריפס תא רובשל ונלש קחשמב קדביהל לוכי הז ,ףסכ רופסל עדוי ה .ןוריזח לש םיקנב רפסמ ונכה םכליבשב דחוימב .םינוש םיכרע לש בהזו תשוחנ ,ףסכ תועבטמ ,ףסכ תורטשב םיאלוממ .םתוא רופסל איה ךלש המישמה .שרגמה לע אצמנש המ לכ תא רופסל קר ךל רוסאו תועבטמ םע לחתה .ןובשחב תאז תחקל שיו ולשמ בוקנ ךרע שי רטשו עבטמ לכל .תועבטמ ינש אל ,טנס םירשע לבקמ התא ,טנס םירשעו השימח ףיסומ התא ם .השדח המרל ורבעו הטמל ילאמשה ןולחב האצותה תא ומשר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות